MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi uczestników i regulaminem
KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy
KROK 3 → Poczekaj i odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do projektu, w którym poprosimy Cię o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 432 osób (w tym 328 kobiet i 104 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa lubelskiego, w tym min. 216 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy: szkoła/ przedszkole/ placówka na terenie woj. lubelskiego
• stanowisko: dyrektor, wicedyrektor, kierownik zespołu przedmiotowego oraz kierownik świetlicy szkolnej
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji; placówka nie udziela wsparcia szkołom i przedszkolom)

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wybierz grupę szkoleniową.

WYBIERZ DOGODNE DATY I NUMER GRUPY SZKOLENIOWEJ »

Dokumenty wymagane od Kandydatów na etapie rekrutacji:
• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie:
• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa i deklaracja przystąpienia do Projektu
• załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
• załącznik nr 4 Oświadczenie (zobowiązanie) o przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i procesu wspomagania
• załącznik nr 5 Oświadczenie (zobowiązanie) o frekwencji w min. 75% zajęciach
• załącznik nr 6 Oświadczenie o braku wykluczenia z udziału w projekcie
• załącznik nr 7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych
• załącznik nr 8 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia st. znajomość zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji
• załącznik nr 9 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, dostarczone przez uczestnika/uczestniczkę
• załącznik nr 10 Wniosek o refundację kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu z diety dla osób dojeżdżających transportem publicznym
• załącznik nr 11 Wniosek o refundację kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu z diety dla osób dojeżdżających samochodem wraz z oświadczeniem dotyczącym samochodu/ użyczenia samochodu

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@efektywnaszkola.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.